Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE WWW.AUTOWOORDENBOEK.NL

Inleiding
Op de website www.autowoordenboek.nl kunt u tegen betaling artikelen afnemen. Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde voorwaarden verbonden (zie hieronder).
De aanbieder van www.autowoordenboek.nl is H. Wagenaar Hummelinck (Uitgeverij Autowoordenboek.nl; adres Flieruilensteeg 7, 3514 BL Utrecht), hierna te noemen 'de Aanbieder'.
De Aanbieder is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30082639.
Voor vragen kunt u bij de Aanbieder terecht onder info@autowoordenboek.nl.
Deze voorwaarden werden voor het laatst aangepast op 1 april 2014.

Artikel 1 - Inhoud van www.autowoordenboek.nl.

1.1
De Aanbieder publiceert via www.autowoordenboek.nl uitsluitend teksten die zijn aangeleverd door de Aanbieder zelf. De Aanbieder is ten aanzien van de gehele inhoud de enige rechthebbende.

1.2
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van tekst en afbeeldingen is niet toegestaan, tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Aanbieder.

1.3
Tekst en afbeeldingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Zij zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

1.4
De Aanbieder heeft het recht om op elk gewenst moment de inhoud van de website aan te passen of te verwijderen, zonder daarover mededelingen te hoeven doen.

1.5
Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele website of een substantieel gedeelte daarvan op te vragen.

1.6
Het is niet toegestaan om enige actie te ondernemen, die het goed functioneren van de website kan aantasten.


Artikel 2 - Tijdelijke buitengebruikstelling

2.1
De aanbieder heeft het recht om de website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de inhoud. Als het om gepland onderhoud gaat, zal de Aanbieder dit tijdig vantevoren aankondigen.

2.2
De Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade, die kan zijn veroorzaakt door een tijdelijke buitengebruikstelling, hetzij als gevolg van de hieronder genoemde oorzaken, hetzij als gevolg van overmacht (zie 2.3).

2.3
Onder overmacht wordt verstaan:
- storingen in de telecommunicatie-infrastructuur,
- binnenlandse onlusten,
- mobilisatie en/of oorlog,
- stremming of staking in het vervoer,
- storingen in het bedrijf alsmede
- brand en overstroming.

Artikel 3 - Wijzigingen van de overeenkomst

3.1
De aanbieder heeft het recht om ten aanzien van de overeenkomst voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deze treden in werking 30 dagen na publicatie op de website. Dit geldt niet voor wijzigingen van ondergeschikt belang.

3.2
De Aanbieder heeft het recht om de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde, als deze de website van de Aanbieder overneemt.

Artikel 4 - Slotbepalingen

4.1
Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.